کارخانه پروماک

نمای کارخانه کود مرغ فرآوری پروماک

اولین کارخانه کود مرغ فرآوری شده در ایران

ارائه دهنده کود مرغ فرآوری شده(مکمل پروتئینی) جهت مصرف دام