اين پژوهش به منظور بررسي اثر مصرف كود مرغي عمل آوري شده (با روش حرارت غير مستقيم) در جيره غذايي گوساله هاي پرواري انجام شد. در اين راستا ، كود مرغي فرآوري شده با چهار سطح صفر ، 8، 16 و ...

اين پژوهش به منظور بررسي اثر مصرف كود مرغي عمل آوري شده (با روش حرارت غير مستقيم) در جيره غذايي گوساله هاي پرواري انجام شد. در اين راستا ، كود مرغي فرآوري شده با چهار سطح صفر ، 8، 16 و 24 درصد در جيره هاي غذايي ، كه از نظر سطح انرژي وپروتئين يكسان بودند ، بر روي 60 راس گوساله نر هلشتاين با ميانگين وزن اوليه حدود 310 كيلوگرم و سن حدود 8-9 ماه ، در قالب طرح كاملا تصادفي ، با چهار تيمار (جيره و ) 15 تكرار (حيوان) به مدت شش ماه ، مورد آزمايش قرار گرفت. جيره هاي غذايي ، به صورت مخلوط كامل تهيه و سه بار در روز تا حد اشتها ي دام ها تغذيه مي شد و خوراك مصرفي روزانه نيز ثبت ميگرديد . كليه گوساله ها در شروع و پايان آزمايش و نيز به فواصل هر چهار هفته در طول دوره آزمايش توزين انفرادي شده و تغييرات وزن زنده و نيز افزايش وزن روزانه آنها تعيين گرديد. در پايان دوره آزمايش كليه گوساله ها كشتار شدند و سپس لاشه و آلايش هاي خوراكي و غير خوراكي آن ها توزين شده و مورد بازرسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه ميانگين ماده خشك مصرفي روزانه گوساله هاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي چهار سطح كود مرغي در كل دوره آزمايش به ترتيب 10/17، 10/28، 9/97 و 10/26 كيلوگرم و ميانگين افزايش وزن روزانه آنها نيز به ترتيب 1339 ،1305 ،1362 و 1311 گرم در روز و ضريب تبديل غذايي به ترتيب 7/7 ،7/9، 7/4 و 7/6 بود ، به نحوي كه مصرف سطوح مختلف كود مرغي فراوري شده در جيره غذايي اثر معني داري بر ماده خشك مصرفي، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي نداشت ( 0/05 <p ). همچنين پارامترهاي مربوط به وزن لاشه ، راندمان لاشه ، وزن آلايشهاي خوراكي و غير خوراكي تحت تاثير جيره هاي غذايي قرار نگرفت ( 0/05 <p ). براساس مشاهدات و بازرسي كشتارگاهي ، رنگ و بوي لاشه و ارگان ها در ها كليه دام طبيعي بود و تفاوتي بين گروههاي آزمايشي مشاهده نشد. هزينه تمام شده نيز ، در گروههاي دريافت كننده جيرههاي حاوي 16 و 24 درصد كود مرغي پايينتر بود. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، و در شرايط مشابه ، مصرف كود مرغي از 16 تا 24 درصد درجيره گوساله هاي پرواري قابل استفاده مي باشد هر چند كه در شرايط كاربردي ، سطح بالاتر از 20 درصد در كل جيره توصيه نمي شود.

 

می توانید فایل کامل این مقاله را از این لینک دانلود نمایید