اين پژوهش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره پرواري بره هاي نر انجام شد. براي اين منظور چهارجيره غذايي (شمار ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴) به ترتيب حاوي صفر، ، 7 و 14 21 درصد كود مرغي (بر اساس ماده خشك)...

اين پژوهش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره پرواري بره هاي نر انجام شد. براي اين منظور چهارجيره غذايي (شمار ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴) به ترتيب حاوي صفر، ، 7 و 14 21 درصد كود مرغي (بر اساس ماده خشك) بر روي 40 راس بره نر نژاد مغاني، با سن شروع 15 ±135 روز و وزن اوليه ۲/۳± 60/31 كيلوگرم به مدت 85 روز، مورد آزمايش قرار گرفت كه طي آن ميزان مصرف اختياري خوراك، تغييرات و افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي تعيين شد. درپايان آزمايش كليه بره ها ذبح و تجزيه لاشه شده و مورد بازرسي بهداشتي قرار گرفت. هم چنين از قسمت هاي مختلف لاشه نمونه برداري به عمل آمد و تركيبات نمونه ها و كيفيت گوشت از نظر طعم ، مزه وساير ويژگي هاي ارگانو لپتيكي تعيين گرديد. داده هاي به دست آمده در قالب طرح پايه كاملا تصادفي (براي متغير هاي مربوط به خوراك مصرفي، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي اندازه گيري هاي مكرر در زمان) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. هم چنين جهت تعيين اثرات خطي و غير خطي كود مرغي در جيره بر صفت هاي مورد نظر از روش مقايسه متعامد استفاده شد .

نتايج حاكي از آن بود كه از نظر ميانگين وزن زنده بره ها و تغييرات آن تفاوت معني داري بين تيمار هاي مختلف وجود نداشت. ميانگين كل افزايش وزن وزن روزانه بره ها براي جيره هاي ۱ تا ۴ به ترتيب برابر با 2/637 ،252،285/4  و251/6 گرم، ماده خشك مصرفي به ترتيب 1515 ،1502 ،1622 و 1647 گرم در روز، ضريب تبديل غذايي به ترتيب 5/89 ، 6/37 ، 6/41 و 6/63 بود كه تفاوت معني داري را بين تيمار ها نشان ندادند.

اطلاعات مربوط به كشتار و ارزيابي لاشه نشان داد كه وضعيت لاشه، اندام ها و ارگان ها در تمام بره ها به حالت طبيعي بود و هيچ گونه تفاوت و شاخصه غير طبيعي در آن ها مشاهده نشد. وضعيت ظاهري اندام ها و ارگان هاي مختلف شامل: ديافراگم، قلب، كبد، كليه، ريه ها، طحال، بخش هاي مختلف كانال گوارش در همه دام ها كاملا طبيعي و تفاوتي بين تيمار ها قابل مشاهده نبود. در مشاهده و لمس كبد بره ها نيز هيچ گونه آثاري از آبسه و كيست و يا آلودگي انگلي مشاهده نشد. بازرسي كليه ها نيز حاكي از سلامت و طبيعي بودن رنگ و اندازه آن ها بود و هيچ گونه علائمي از نفريت، آبسه و كيست و غيره مشاهده نشد. در بازرسي و ملامسه نگاري ( رتيكولوم) نيز آثاري از وجود جسم خارجي مشاهده نشد و وضعيت روده ها نيز طبيعي بود. از نظر راندمان لاشه، وزن و درصد آلايش هاي خوراكي و غير خوراكي و نيز نسبت هاي گوشت لخم، چربي لاشه، چربي محوطه بطني و نسبت استخوان به وزن لاشه، نيز تفاوت معني داري بين گروه هاي آزمايشي مشاهده نشد (P> 0/05)تركيبات لاشه نيز شامل رطوبت، چربي، پروتئين، خاكستروغلظت رنگدانه (مت هموگلوبين) تحت تاثير جيره هاي غذايي قرار نگرفت. آزمون هاي چشايي و حسي نيز نشان داد كه كيفيت گوشت تحت تاثير جيره غذايي قرار نگرفته است .

كليد واژه : كود مرغي فرآوري شده، بره پرواري، عملكرد، كيفيت گوشت

می توانید فایل کامل این مقاله را از این لینک دانلود نمایید