اين پژوهش به منظوراثركاربرد كود بسترجوجه گوشتي عمل آوري شده درجيره غذايي ميش هاي داشتي درقالب طرح بلوك كامل تصادفي با 4 تيمار (جيره) و ۲ بلوك (ميش آبستن و غيرآبستن ) و ۵ تكرار (راس دام ) اجرا شد ....

اين پژوهش به منظوراثركاربرد كود بسترجوجه گوشتي عمل آوري شده درجيره غذايي ميش هاي داشتي درقالب طرح بلوك كامل تصادفي با 4 تيمار (جيره) و ۲ بلوك (ميش آبستن و غيرآبستن ) و ۵ تكرار (راس دام ) اجرا شد . تعداد20 راس ميش آبستن و 20 راس ميش غيرآبستن حذفي ازگله تحت پوشش طرح محوري گوسفند نژادسنگسري شهرستان دامغان انتخاب وهردسته به طور تصادفي درچهارگروه پنج تايي تقسيم شدند. چهارجيره آزمايشي بر پايه 44 درصد علوفه و 56 درصدكنسانتره به ترتيب با صفر، 6 ، 12 و 18 درصدكود مرغي تنظيم شد وبه مدت 12 هفته درتغذيه ميش ها مورد استفاده قرارگرفت .

ميانگين وزن زنده ميش ها ي غير آبستن درتيمار هاي مختلف در بدو شروع آزمايش بين 33/38 تا 35/96 كيلوگرم بود و ميانگين وزن نهايي آنها طي دوره آزمايش ( 84 روز) بين 39/3 تا 42/18 كيلوگرم بود كه تفاوت بين تيمارها معني دار نبود (P-Value = 0/332) وزن زنده افزوده شده دام ها در گروه هاي دريافت كننده جيره شاهد، وجيره هاي حاوي ، 6 و 12 18 درصد كود مرغي به ترتيب 5/92، 6/93 ، 6/42، 5/85 كيلو گرم بود كه تفاوت بين آن ها ازنظر آماري معني دار نبود ( P-Value = 0/165) ميانگين كل افزايش وزن روزانه دام ها درگروه هاي مختلف آزمايشي در طول دوره آزمايش به ترتيب 70/44، 82/56، 81/45، 69/59 گرم بود كه تفاوت بين آن ها از نظر آماري معني دار نبود (P-Value = 0/164) ضريب تبديل غذايي درگروه هاي دريافت كننده 6 و 12درصد كود مرغي ازنظرعددي نسبت به گروه شاهد وگروه دريافت كننده جيره حاوي 18 درصد كود مرغي پايين تر (9/76 و 9/97 در مقابل 11/24 و11/75) بود اما اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار نبود (P-Value = 0/114)

ميانگين وزن اوليه ميش ها ي آبستن درگروه هاي مختلف آزمايشي دردامنه 35/82 تا 39/13 كيلو گرم و وزن زنده آنها قبل اززايمان نيز بين 43/32 تا 46/3 كيلوگرم بود كه تفاوت بين گروه هاي آزمايشي معني دارنبود. به طوركلي افزايش وزن زنده ميش ها دركل دروه آزمايش بين 6/99 تا 7/5 كيلو گرم بود كه پس اززايمان ، بخش اصلي وزن افزوده شده از دست رفت . اين كاهش وزن بين 5/81 تا 6/26 كيلو گرم متغير بود اما از نظرآماري تفاوت بين آن ها معني دار نبود . كليه ميش ها درگروه هاي مختلف زايش يك قلو داشته و بره هاي سالم به دنيا آوردند. ميانگين وزن تولد بره ها 2/42 تا 2/71 كيلوگرم و وزن 20 روزگي آن ها بين 4/48 تا 4/58 كيلو گرم بود كه ازاين نظر بين عملكرد ميش ها در گروه هاي آزمايشي تفاوت معني داري مشاهده نشد .

به طوركلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه درصورت استفاده صحيح ازكود مرغي سالم وفر روآ ي شده درتغذيه نشخواركنندگان، مي توان بخشي از نياز هاي غذايي (به ويژه نيتروژن و مواد معدني) آن ها را تامين نمود، هر چندكه در مورد گوسفند داشتي نياز به بررسي هاي بيشتري دارد .

واژه هاي كليدي : كود مرغي، گوسفند داشتي، عملكرد

می توانید فایل کامل این مقاله را از این لینک دانلود نمایید