مکمل پروتئینی پروماک

اثر منبع انرژي در جيره حاوي كود مرغي عمل آوري شده برگوارش پذيري و بيوسنتز شكمبه گوسفند

چکیده ای از مقاله : اين پژوهش به منظور بررسي اثر منبع انرژي به همراه كود مرغي بر ارزش غذايي و بيوسنتز شكمبه، با استفاده از سه جيره حاوي انرژي و پروتئين يكسان بر روي گوسفند انجام گرفت. سه جيره غذايي بر پايه يونجه و كاه (هر يك به نسبت 26 درصد) با نسبت مساوي…