مکمل پروتئینی پروماک

اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جيره غذايي گوسفند پرواری

چكيده اين پژوهش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره پرواري بره هاي نر انجام شد. براي اين منظور چهارجيره غذايي (شماره ) 4و 3 ،2 ،1 به ترتيب حاوي صفر، ، 7 و 14 21 درصد كود مرغي (بر اساس ماده خشك) بر روي 40 راس بره نر…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي گوساله پرواري

اين پژوهش به منظور بررسي اثر مصرف كود مرغي عمل آوري شده (با روش حرارت غير مستقيم) در جيره غذايي گوساله هاي پرواري انجام شد. در اين راستا ، كود مرغي فرآوري شده با چهار سطح صفر، ، 8 و 16 24 درصد در جيره هاي غذايي ، كه از نظر سطح انرژي وپروتئين يكسان…