دانلود کامل مقاله

دستيابي به فناوري مناسب عمل آوري كود مرغي به منظور توليد مكمل خوراك دام

دستيابي به فناوري مناسب عمل آوري كود مرغي به منظور توليد مكمل خوراك دام چكيدهمقاله : در اين پژوهش، اثر فراوري حرارتي بر سالم سازي و ارزش غذايي بستر جوجه گوشتي، به منظور امكان استفاده از آن در تغذيه نشخوار كنندگان، در دوكارگاه پايلوت (سبزوار و سمنان ) مورد بررسي قرار گرفت. در كارگاه سبزوار…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغی عمل آوري شده در جيره غذايي گوسفند داشتی

بررسی اثر کود بستر جوجه گوشتی فرآوری شده در جیره غذایی میش های داشتی تبدیل کود مرغی به خوراک دام یکی از بهترین روش های استفاده از مواد مغذی است که جوجه گوشتی نمی تواند آن را هزم کند و از بدن جوجه بدون جذب خارج می شود. در اینجا فواید استفاده از کود مرغی…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر منبع انرژي در جيره حاوي كود مرغي عمل آوري شده برگوارش پذيري و بيوسنتز شكمبه گوسفند

چكيده اين پژوهش به منظور بررسي اثر منبع انرژي به همراه كود مرغي بر ارزش غذايي و بيوسنتز شكمبه، با استفاده از سه جيره حاوي انرژي و پروتئين يكسان بر روي گوسفند انجام گرفت. سه جيره غذايي بر پايه يونجه و كاه (هر يك به نسبت 26 درصد) با نسبت مساوي كود مرغي (24درصد) تنظيم…