کود مرغی خوراک دام

اثر كود مرغي عمل آوري شده بر قابليت هضم در گوسفند

اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي بر قابليت هضم و مصرف اختياري خوراك در گوسفند     وزارت جهادكشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور چكيده مقاله   اين پژوهش به منظور بررسي اثر كود مرغي فرآوري شده در جيره غذايي برقابليت هضم و مصرف…