گزارش خبری از کارخانه فرآوری و غنی سازی کودمرغ پروماک