تقدیر و تشکر مرکز علوم تحقیقات علوم دامی کشور از کارخانه پروماک