amitis

خوراک دام ارزان

در سال های اخیر صنعت دامپروری کشور به جهت تامین نهاده ها وافزایش قیمت دلار با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است.که متاسفانه منجر به انحطاط بسیاری از دامداری های کوچک و بروز مشکلات فراوان برای واحد های بزرگ گردیده است.
همچنین قیمت بالای گوشت و محصولات لبنی از عوارض بسیار ناگوار این گرانی ها بوده که ناگزیر این اقلام از سبد غذایی بسیاری از مردم کشور حذف گردیده است.

در این وضعیت چگونه دامداری کنیم ؟

یکی از راه های برون رفت از این مشکلات یا حداقل کمک به حل شدن قسمتی هرچند کوچک از این معضل بزرگ استقبال از جایگزین های نهاده ها یا به اصطلاح by product ها که توسط کارشناسان تغذیه معرفی میگردن می باشد.

اساس محصولات جانبیby product ها ضایعات می باشند.از همین رو به آنها محصولات زیستی نیز گفته میشود.
خوراکهای جایگزین را نمیتوان به صورت کامل به جای نهاده های اصلی از جمله جو ذرت و سویا به کار برد.ولی همین مقدار جایگزینی تاثیر شایانی در روند کاهش هزینه های تولید دارد.
یکی از این محصولات جانبی کودمرغ فراوری و غنی سازی شده می باشد که از بستر طیور گوشتی فراهم امده است.
این محصول دارای ۲۴-۲۵ درصد پروتئین ، ۲۲۸۰ کیلوکالری انرژی و سرشار از مواد معدنی بوده و در تغذیه دام های نشخوارکننده سبک و سنگین کاربرد دارد.
تا حدود ۳۰ درصد کنسانتره قابل جایگزینی با نهاده های پروتئینی گران قیمت می باشد و منجر به کاهش شایان هزینه های دامدار می گردد.
این محصول را می توان از کارخانه فرواروی و غنی سازی کود مرغ واقع در شهرستان سبزوار تهیه نمودکه تنها کارخانه مورد تایید دامپزشکی و مرکز تحقیقات علوم دامی در کشور می باشد.

دام های هدف کدام اند ؟

تمامی نشخوار کنندگان(گوساله پرواری ، جوانه ها ، تلیسه و گاوهای خشک ، گوسفند پرواری ، میش داشتی) این ها تماما مجاز به استفاده هستند ولی برای استفاده گاوهای شیرده توصیه نمی شود. برای ماهیان گرمابی نیز یک غذای مناسب خواهد بود.

خوراک دام پروماک را چگونه استفاده کنیم ؟

تیم پشتیبانی پروماک متشکل از چندین دکتر دامپزشک و کارشناسان مجرب تغذیه دام بوده که همگی  آماده ارائه خدمات پزشکی و تغذیه از قبیل برنامه غذایی و جیره بندی این محصولات به شما هستند. کافی است یکبار از پروماک خرید کنید تفاوت پشتیبانی و همراهی را در ایران با سایر شرکت ها مشاهده خواهید کرد.

12091-1600x800

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذایی بر قابلیت هضم و مصرف اختیاری خوراک در گوسفند

وزارت جهادکشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور بررسی اثرکود مرغی فرآوری شده در جیره برقابلیت هضم و مصرف اختیاری خوراک ، بر روی 16 راس گوسفند نرافشاری با میانگین وزن زنده 2/3 ± 62 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت.

کود مرغی با روش حرارت غیر مستقیم (بخار آب) عمل آوری شد . در چهار جیره آزمایشی به نسبت های صفر، ، 8 و 16 24 درصد ماده خشک جیره مورد آزمایش قرار گرفت. جیره شاهد شامل کاه گندم و یونجه (به نسبت به 35 ( 65 بود. آزمایش 28 روز به طول انجامید . که 21 روز به عنوان دوره سازگاری و یک هفته برای جمع آوری مدفوع و نمونه برداری اختصاص داده شد .
نتایج نشان داد که میزان خاکسترخام ، پروتئین خام ، دیواره سلولی عاری از خاکستر (NDFom و ) ، دیواره سلولی منهای همی سلولز عاری از خاکستر (ADFom .(در کود مرغی عمل آوری شده به ترتیب /4 18/ 8 ،23/ 3 ،46/ 7و 14 درصد در ماده خشک تعیین شد و انرژی قابل متابولیسم آن نیز 9/3 مگاژول در کیلو گرم ماده خشک برآورد گردید.

کود مرغی فرآوری شده در جیره

مقدار /9 54 درصد از کل پروتئین کود مرغی مورد آزمایش ازپروتئین حقیقی و /1 45 درصد آن نیتروژن غیر پروتئینی بود. میزان مصرف ماده خشک برای جیره های 4 تا 1 به ترتیب ، 1200 ،1506 ،1735 و 1601 گرم در روز و نیز /8 58 ،/8 72/ 5 ،87/ 4و 74 گرم به ازای هر کیلو گرم وزن متابولیکی بود. که بیشترین آن مربوط به جیره 16 درصد کود مرغی و کمترین آن مربوط به جیره شاهد بود .( 0/05 < p .(میزان مصرف ماده آلی نیز برای جیره های 4تا 1 به ترتیب ، 1120 ، 1380 ، 1531 و 1440 گرم در روز و برحسب گرم به ازای هر کیلو گرم وزن متابولی کی به ترتیب /8 48/ 1 ، 67 ،/0/ 3و 70 67 گرم بود که روندی مانند ماده خشک را نشان داد.

( 0/05 < p .(با افزایش نسبت کود مرغی در جیره تا سطح 16 درصد ، مصرف ماده خشک ، ماده آلی ، پروتئین خام ، NDFom و ADFom افزایش یافت .( 0/05 < p .( قابلیت هضم ماده خشک بین /4 تا 53 60 درصد ، ماده آلی بین /2/ 8تا 55 61 درصد و NDFom بین /2/ 6تا 49 57 درصد و پروتئین خام بین /8/ 8تا 59 68 درصد در جیره های آزمایشی متغیر بود . که در همه موارد جیره حاوی 16 درصد کود مرغی ، بالاترین میزان را دارا بود ( 0/05 < p .( اما گوارش پذیری ADFom ، ماده آلی قابل هضم در ماده خشک و میزان انرژی قابل متابولیسم تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت .

انرژی قابل متابولیسم درجیره ها نیز بین تا 8/1 8/57 مگاژول در کیلو گرم ماده خشک برآورد گردید. که تفاوت معنی داری را نشان نداد. با افزایش نسبت کود مرغی در جیره، میزان نیتروژن مصرفی و نیتروژن ابقا شده نیز افزایش یافت. اما بین سطوح ، 8 و 16 24 درصد کود مرغی در جیره، تفاوت معنی داری از نظر مقدار نیتروژن ابقا شده مشاهده نشد . به طور کلی استفاده از کود مرغی فرآوری شده در جیره بر پایه مواد خشبی تا حد 16 درصد کل جیره غذایی، گوارش پذیری و مصرف اختیاری خوراک و ابقای نیتروژن در گوسفند را به طور معنیدار ی بهبود بخشید .

image_2023-02-21_133021217


The influence of the different carbohydrate sources on utilization efficiency of processed broiler litter in sheep

abstract

In a completely randomized design, fifteen male Moghani sheep were used to determine the influence of supplementing processed broiler litter (BL) with different carbohydrate sources (i.e., corn, barley or molasses) on the nutrients digestibility, microbial protein (MP) production, ruminal parameters and blood metabolites. The three dietary treatments, which were iso-caloric and iso-nitrogenous, were corn diet (alfalfa hay, wheat straw, processed BL, corn grain), barley diet (alfalfa hay, wheat straw, processed BL, barley grain) and molasses diet (alfalfa hay, wheat straw, processed BL, molasses). The digestibility of dry matter, crude protein and neutral detergent fiber and MP in sheep fed molasses diet were higher (Po0.05) compared with those fed with diets containing corn or barley. However, sheep fed molasses diet had lower (Po0.05) ruminal pH ammonia concentration than those fed with other diets. Including various carbohydrate sources in the diets had no effect on volatile fatty acid (VFA) concentra- tions (P40.05), except for total VFA and molar proportion of butyrate which increased (Po0.05) by molasses feeding. From blood metabolites only the blood urea-N concentration in sheep fed diet containing molasses was lower (Po0.05) than diet containing corn. In conclusion, adding molasses to processed BL-containing diet led to improved nutrient digestibility and MP production in sheep

image_2023-02-21_132629991

The effect of the inclusion of recycled poultry bedding


The effect of the inclusion of recycled poultry bedding and the physical form of diet on the performance, ruminal fermentation,and plasma metabolites of fattening lambs1

:ABSTRACT

 During a 125-d experimental period, 24 Afshari × Kurdish male lambs initially weighing 25.2 ± 1.2 kg were grouped by BW and randomly assigned to treatments under a completely randomized design with a 2 × 2 factorial arrangement of treatments to evaluate the effects of feeding recycled poultry bed-ding (RPB; 0 and 200 g/kg DM) and the physical form of the diet (mash and block) on nutrient intake and digestibility, ruminal and plasma parameters, microbi- al N supply, N balance, feeding behavior, and growth performance of the lambs. Two diets with and with- out RPB in both mash and block form were prepared.Neither the inclusion of RPB nor the physical form of the diet affected the concentration of VFA or the total tract apparent digestibility of nutrients. Dietary RPB inclusion increased DMI (P < 0.01), tended (P =0.10) to reduce ADG, and decreased G:F (P = 0.05). The physical form of the diet had no effect on DMI but decreased ADG (P = 0.01) and G:F (P = 0.02) in lambs fed on the block diet compared with those fed on the mash diet. Neither the inclusion of RPB nor the physical form of the diets had any effect on microbial N supply (g/d) and N retention. Rate of eating (P = 0.07), time spent eating (P = 0.87) and ruminating (P = 0.28), and total chewing activity (P = 0.65) were not affected by dietary RPB inclusion. Rate of eating decreased (P < 0.01) and time spent eating and total chewing activity increased (P = 0.01 and P = 0.02, respectively) in lambs fed on the block diet compared with those fed on the mash diet. Results of the cur- rent study showed that inclusion of RPB up to 200 g/ kg DM in diets for fattening was possible without any effect on performance and animal health. Processing of feed into the mash form gave higher livestock pro- ductivity in comparison to the block form

image_2023-02-21_132134099

Animal Feed Science and Technology


Effect of deep-stacking broiler litter on pathogenic bacteria, intake, digestibility, microbial protein supply and rumen parameters in sheep

a b s t r a c t

To assess the effectiveness of the deep-stacking process on pathogenic bacteria in broiler litter (BL), the raw BL was deep-stacked in 1 × 1 × 1.5 m plastic bins with 250 or 350 g mois- ture/kg atthe depths of 30, 60 and 120 cm for a period of 21 days. The chemical composition and microbial populations in raw and deep-stacked BL (DBL) were determined. The effect of feeding DBL on nutrient intakes, digestibility, microbial protein supply (MPS) and rumen parameters was assessed using different levels (0, 70, 140 or 210 g/kg diet dry matter [DM]) of DBL with 350 g moisture/kg in the diet of male Moghani sheep (four sheep per treatment), in a 28-day experiment. The deep stacking process of BL increased the contents of ash and ash-free neutral detergent fibre (NDFom), and decreased the crude protein (CP) and non- fibre carbohydrates (NFC) (P<0.05). Increasing moisture content resulted in increase of ash and reduction of NFC concentration in DBL (P<0.001). Compared to the raw BL, the popula- tions of total bacteria, Escherichia coli, and other Coliforms in DBL were decreased (P<0.05), with the exception of depth 120 cm at 250 g moisture/kg. No Salmonella population was observed at depths 30 and 60 cm with 250 and 350 g moistures/kg, and at depth 120 cm with 350 g moisture/kg (P<0.05). Dietary inclusion of DBL resulted in linear increase of the DM, organic matter (OM) and CP intakes and quadratic increases ofthe NDFom and ash-free acid detergent fibre intakes (P<0.05). The digestibility coefficients of DM, NDFom and CP were increased linearly (P<0.05), and OM digestibility increased quadratically (P=0.036) as the dietary level of DBL was raised. The MPS increased quadratically (P=0.011) with dietary inclusion of DBL. Adding DBL to the diet linearly decreased (P<0.05) the ruminal ammonia- N concentration and acetate to propionate ratio, and linearly increased (P<0.05) the total volatile fatty acids. The counts oftotal protozoa and sub-family Entoniniinae were decreased linearly (P<0.05) as the level of DBL in the diet was raised. Overall, to obtain a safe feedstuff, BL should be deep stacked at 350 g moisture/kg, as this led to a decrease in pathogenic bacteria numbers to a safe level for ruminant consumption. Compared to the control group, feeding sheep with DBL containing 350 g moisture/kg, up to 210 g/kg diet DM, improved feed intake, digestibility, MPS and ruminal fermentation, without any adverse effects on animal health. However, the maximum animal response was observed in the sheep fed 140 g DBL/kg diet DM.

sheep-hero-532257

دستیابی به فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی

چکیده مقاله :

فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی برای اولین بار در ایران توسط شرکت پروماک تحقیق و بررسی شد. این پروژه پس از گذشت زمان نزدیک به 10 سال از مراحل مختف به مرحله عمل در آمد. خوراک دام پروماک محصول سالم و مقوی تامین کننده پروتئین می باشد.

در این پژوهش، اثر فراوری حرارتی بر سالم سازی و ارزش غذایی بستر جوجه گوشتی، به منظور امکان استفاده از آن در تغذیه نشخوار کنندگان، در دوکارگاه پایلوت (سبزوار و سمنان ) مورد بررسی قرار گرفت.

در کارگاه سبزوار فرایند حرارتی با استفاده از بخار آب جهت تأمین -70 80 درجه سلسیوس به مدت 30 دقیقه و درکارگاه سمنان، فرایند حرارتی با استفاده از روغن داغ جهت تأمین 70 درجه سلسیوس به مدت 40 دقیقه اعمال شد.هر دو روش، فراوری باعث کاهش معنی دارکل جمعیت باکتریها وحذف تمامی کولی فرمها و باکتریهای بیماریزا، به ویژه اشرشیاکلی و سالمونلا شد.

بررسی میدانی در کارگاه سبزوار

درکارگاه سبزوار میانگین ماده خشک کود عمل آوری شده 93 رد و صد ترکیبات شامل: خاکستر، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همیسلولز، کلسیم و فسفربه ترتیب /61 5،18/25/ 2 ،46/ 4 ،14 ،و 1/74 95 ./درصد درماده خشک بود.

این مساله حاکی از افزایش معنی دارماده خشک و دیواره سلولی اما کاهش معنی دار پروتئین خام طی فرایند حرارتی بود ( /05 ٠<P ) .

بررسی های انجام شده در کارگاه سمنان

در کارگاه سمنان، میانگین ماده خشک /3 در 82 ام صد ا خاکستر، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همیسلولز، کلسیم و فسفر در نمونههای فراوری شده به ترتیب /8/ 3 ،17/ 1 ،28/ 5 ،49 86،18 1 /و در 0/94 صد درماده خشک بود که افزایش معنی داری در ماده خشک، دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همیسلولز بعد از فرایند حرارتی مشاهده شد ( /05 ٠<P ) .

اجزای پروتئینی نمونه های برداشت شده از خروجی دیگ پخت در پروتئین از درصد 27 ،7/9 و6/6 11 ،7/ 45 ،9/ 1/ ترتیب به C و B3 ،B2 ،B1 ،A بخشهای برای سبزوار کارگاه خام بودند که طی فراوری مقادیر A و B1 کاهش اما بخشهای B2 ،B3 و C افزایش یافت ( /05 ٠<P ).

در کارگاه سمنان نیز اجزای پروتئینی نمونههای فراوری شده برای بخشهای A ،B1 ،B2 ،B3 و C به ترتیب ، 6 ،45 /6/ 1 ،28 7/2و 13 درصد از پروتئین خام بودند که مشابه با نمونه های سبزوار با کاهش معنی دار A و B1 و افزایش معنی دار بخشهای B2 ،B3 و C طی فرایند حرارتی همراه بود( /05 ٠<P ).

مقادیر گوارش پذیری خوراک دام پروماک

مقادیر گوارش پذیری آزمایشگاهی ماده خشک، ماده آلی، ماده آلی در ماده خشک در نمونه های فراوری شده است. کارگاه سبزوار به ترتیب /3 ،77/ 9و 77 62 درصد وانرژی قابل متابولیسم 9/31 مگاژول درکیلوگرم ماده خشک و در کارگاه سمنان به ترتیب /3/ 7 ،77/ 4و 78 در 64 صد و 9/53 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک برآورد شدند که اختلاف معنی داری با بستر خام نداشتند. بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گیری نمود که عمل آوری بستر جوجه گوشتی بر اساس فرایند حرارتی غیر مستقیم، سبب سالم سازی بستر و حفظ ارزش غذایی آن شده به نحوی که میتوان از محصول تولیدی به عنوان مکمل پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود.

3a08eaa47c930ff775724bfa54b92c15

اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی

در اینجا اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی را با هم بررسی می کنیم.

تبدیل کود مرغی به خوراک دام یکی از بهترین روش های استفاده از مواد مغذی است که جوجه گوشتی نمی تواند آن را هضم کند و از بدن جوجه بدون جذب خارج می شود.

مقدمه

میانگین وزن زنده میش ها ی غیر آبستن درتیمار های مختلف در بدو شروع آزمایش بین 33.96 تا 35.33 کیلوگرم بود و میانگین وزن نهایی آنها طی دوره آزمایش (84 روز) بین 39.3 تا 42.18 کیلوگرم بود که تفاوت بین تیمارها معنی دار نبود (332 0 = /Value-P).

وزن زنده افزوده شده دام ها در گروه های دریافت کننده جیره شاهد، وجیره های حاوی 6 و 12 ، 18 درصد کود مرغی به ترتیب 5/92 ، 6/93 ، 6/42 و 5/85 کیلو گرم بود که تفاوت بین آن ها ازنظر آماری معنی دار نبود (165 0 = /Value-P) میانگین کل افزایش وزن روزانه دام ها درگروه های مختلف آزمایشی در طول دوره آزمایش به ترتیب /44 ، 70/ 56 ، 82/ 45 و 81/ 59 69 گرم بود که تفاوت بین آن ها از نظر آماری معنی دار نبود (164 0 = /Value-P .)

ضریب تبدیل غذایی درگروه های دریافت کننده 6 و 12 درصد کود مرغی از نظر عددی نسبت به گروه شاهد وگروه دریافت کننده جیره حاوی 18 درصد کود مرغی پایین تر (9/76 و 9/97 در مقابل 11/24 و 11/75 ) بود اما این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبود (0/114 = P-Value.)

میانگین وزن اولیه میش ها ی آبستن درگروه های مختلف آزمایشی دردامنه /82 تا 35/ 13 39 کیلو گرم ووزن زنده آنها قبل اززایمان نیز بین /32/ 3تا 43 46 کیلوگرم بود که تفاوت بین گروه های آزمایشی معنی دارنبود.

وزن گیری میش ها

به طورکلی افزایش وزن زنده میش ها درکل دروه آزمایش بین 7/5 تا 6/99 کیلو گرم بود که پس اززایمان ، بخش اصلی وزن افزوده شده از دست رفت . این کاهش وزن بین 5/81 تا 6/26 کیلو گرم متغیر بود، اما از نظرآماری تفاوت بین آن ها معنی دار نبود . کلیه میش ها درگروه های مختلف زایش یک قلو داشته و بره های سالم به دنیا آوردند.

میانگین وزن تولد بره ها 2/43 تا 2/71 کیلوگرم و وزن 20 روزگی آن ها بین 4/48 تا 4/58 کیلو گرم بود .که ازاین نظر بین عملکرد میش ها در گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که درصورت استفاده صحیح ازکود مرغی سالم و فرآوری شده درتغذیه نشخوارکنندگان، می توان بخشی از نیاز های غذایی (به ویژه نیتروژن و مواد معدنی) آن ها را تامین نمود، هر چندکه در مورد گوسفند داشتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

استفاده از خوراک دام پروماک در دنیا

در حال حاضر در صنعت دنیا تبدیل بستر طیور گوشتی به خوراک دام یکی از روش های بسیار کار آمد است که دولت ها آن را در دستور کار قرار داده اند. در اروپا نیز کشور هلند در استفاده از کود مرغی فرآوری شده برای گوسفند و گوساله پرواری پیش قدم شده است.

sheep

اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند

در اینجا به بررسی اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند از دید علمی و بررسی نتایج آزمایش های انجام شده پرداخته ایم.

خوراک دام پروماک بعنوان منبع انرژی و پروتئین می تواند در دام های پرواری تا ضریب 30 درصد از کنسانتره را در بر گیرد. با توجه به قیمت مناسب خوراک دام پروماک و اثر مثبتی که این خوراک بر رشد ، سلامت و تبدیل به گوشت بر روی دام های نشخوار کننده دارد، میتواند هزینه خوراک نهایی را به مراتب کاهش دهد. از طرفی ضریب تبدیل به گوشت عدد بالاتری است، پس در پایان دوره نیز نتیجه مطلوب تری حاصل خواهد شد.

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور بررسی اثر منبع انرژی به همراه کود مرغی بر ارزش غذایی و بیوسنتز شکمبه، با استفاده از سه جیره حاوی انرژی و پروتئین یکسان بر روی گوسفند انجام گرفت. سه جیره غذایی بر پایه یونجه و کاه (هر یک به نسبت 26 درصد) با نسبت مساوی کود مرغی (24درصد) تنظیم شد و 24 درصد باقی مانده آن در جیره های اول، دوم و سوم به ترتیب با استفاده از بلغور ذرت، بلغور جو و ملاس چغندر تامین گردید . آزمایش بر روی 15 راس گوسفند نر مغانی با میانگین وزن زنده 62 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تمیار (جیره غذایی) و 5 تکرار صورت گرفت. طول دوره آزمایش بر روی دام ها 28 روز بود که 21 روز به عنوان دوره سازگاری و یک هفته برای جمعآوری نمونه اختصاص داده شد .

بررسی نتایج

نتایج نشان داد که استفاده ازملاس سبب بهبود قابلیت هضم ماده خشک (DM) ، پروتئین خام (CP) و دیواره سلولی منهای خاکستر ( NDFom )گردید ( 0/05 < p ) ولی قابلیت هضم ماده آلی (DOM) ، قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک (DOMD) و انرژی قابل متابولیسم (ME) تحت تاثیر منبع انرژی جیره قرار نگرفت.

در گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی ملاس ، نسبت به سایر جیرههای آزمایشی، تولید پروتئین میکروبی (MP) و ابقاء نیتروژن به طور معنیداری بهبود یافت ( 0/05 < p ). مقدار pH شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی ملاس در مقایسه با جیره حاوی ذرت یا جو به طور معنیداری کاهش یافت ( 0/05 < p ) . غلظت آمونیاک شکمبه در حیوانات تغذیه شده با جیره حاوی ملاس در مقایسه با جیره حاوی ذرت کاهش یافت ( 0/05 < p ). مصرف ملاس سبب افزایش غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه و نیز بوتیرات شد (0/05 < p ). غلظت نیتروژن اورهای خون تحت تاثیر مصرف ملاس کاهش یافت ( 0/05 < p ) اما سایر متابولیت های اندازه گیری شده در خون تحت تاثیر م نبع انرژی جیره غذایی قرار نگرفت.

نتیجه گیری نهایی

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از ملاس چغندر به عنوان مکمل انرژی ، همراه با مصرف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی سبب بهبود سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه، ابقاء نیتروژن و غلظت کل اسیدهای چرب فرار .شد بنا بر این با توجه به این که مصرف کود مرغی از نظر تامین منابع نیتروژن درجیره غذایی نشخوارکنندگان دارای اهمیت می باشد، با استفاده از ملاس به همراه کود مرغی می توان بازده نیتروژن را در تولید پروتئین میکروبی بهبود بخشید .