مهندس محسن کوثری مقدم

مهندس محسن کوثری مقدم

مدیر و مالک کارخانه پروماک
دکتر مهسا جهان آرا

خانم دکتر مهسا جهان آرا

دامپزشک
مهندس جلیل جعفری

مهندس جلیل جعفری

مشاور تغذیه ای مجموعه پروماک
سروش کوثری مقدم

آقای سروش کوثری مقدم

مدیر روابط عمومی پروماک