کود مرغی خوراک دام

اثر كود مرغي عمل آوري شده بر قابليت هضم در گوسفند

اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي بر قابليت هضم و مصرف اختياري خوراك در گوسفند     وزارت جهادكشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور چكيده مقاله   اين پژوهش به منظور بررسي اثر كود مرغي فرآوري شده در جيره غذايي برقابليت هضم و مصرف…

مکمل پروتئینی پروماک

Livestock Science

The influence of the different carbohydrate sources on utilization efficiency of processed broiler litter in sheep abstract In a completely randomized design, fifteen male Moghani sheep were used to determine the influence of supplementing processed broiler litter (BL) with different carbohydrate sources (i.e., corn, barley or molasses) on the nutrients digestibility, microbial protein (MP) production,…

مکمل پروتئینی پروماک

The effect of the inclusion of recycled poultry bedding and the physical form of diet on the performance, ruminal fermentation,and plasma metabolites of fattening lambs1

  The effect of the inclusion of recycled poultry bedding and the physical form of diet on the performance, ruminal fermentation,and plasma metabolites of fattening lambs1 :ABSTRACT  During a 125-d experimental period, 24 Afshari × Kurdish male lambs initially weighing 25.2 ± 1.2 kg were grouped by BW and randomly assigned to treatments under a…

دانلود کامل مقاله

دستيابي به فناوري مناسب عمل آوري كود مرغي به منظور توليد مكمل خوراك دام

دستيابي به فناوري مناسب عمل آوري كود مرغي به منظور توليد مكمل خوراك دام چكيدهمقاله : در اين پژوهش، اثر فراوري حرارتي بر سالم سازي و ارزش غذايي بستر جوجه گوشتي، به منظور امكان استفاده از آن در تغذيه نشخوار كنندگان، در دوكارگاه پايلوت (سبزوار و سمنان ) مورد بررسي قرار گرفت. در كارگاه سبزوار…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغی عمل آوري شده در جيره غذايي گوسفند داشتی

بررسی اثر کود بستر جوجه گوشتی فرآوری شده در جیره غذایی میش های داشتی تبدیل کود مرغی به خوراک دام یکی از بهترین روش های استفاده از مواد مغذی است که جوجه گوشتی نمی تواند آن را هزم کند و از بدن جوجه بدون جذب خارج می شود. در اینجا فواید استفاده از کود مرغی…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر منبع انرژي در جيره حاوي كود مرغي عمل آوري شده برگوارش پذيري و بيوسنتز شكمبه گوسفند

چكيده اين پژوهش به منظور بررسي اثر منبع انرژي به همراه كود مرغي بر ارزش غذايي و بيوسنتز شكمبه، با استفاده از سه جيره حاوي انرژي و پروتئين يكسان بر روي گوسفند انجام گرفت. سه جيره غذايي بر پايه يونجه و كاه (هر يك به نسبت 26 درصد) با نسبت مساوي كود مرغي (24درصد) تنظيم…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جيره غذايي گوسفند پرواری

چكيده اين پژوهش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره پرواري بره هاي نر انجام شد. براي اين منظور چهارجيره غذايي (شماره ) 4و 3 ،2 ،1 به ترتيب حاوي صفر، ، 7 و 14 21 درصد كود مرغي (بر اساس ماده خشك) بر روي 40 راس بره نر…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر كاربرد سطوح مختلف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي گوساله پرواري

اين پژوهش به منظور بررسي اثر مصرف كود مرغي عمل آوري شده (با روش حرارت غير مستقيم) در جيره غذايي گوساله هاي پرواري انجام شد. در اين راستا ، كود مرغي فرآوري شده با چهار سطح صفر، ، 8 و 16 24 درصد در جيره هاي غذايي ، كه از نظر سطح انرژي وپروتئين يكسان…

مکمل پروتئینی پروماک

اثر منبع انرژي در جيره حاوي كود مرغي عمل آوري شده برگوارش پذيري و بيوسنتز شكمبه گوسفند

چکیده ای از مقاله : اين پژوهش به منظور بررسي اثر منبع انرژي به همراه كود مرغي بر ارزش غذايي و بيوسنتز شكمبه، با استفاده از سه جيره حاوي انرژي و پروتئين يكسان بر روي گوسفند انجام گرفت. سه جيره غذايي بر پايه يونجه و كاه (هر يك به نسبت 26 درصد) با نسبت مساوي…