اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند

در اینجا به بررسی اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند از دید علمی و بررسی نتایج آزمایش های انجام شده پرداخته ایم.

خوراک دام پروماک بعنوان منبع انرژی و پروتئین می تواند در دام های پرواری تا ضریب 30 درصد از کنسانتره را در بر گیرد. با توجه به قیمت مناسب خوراک دام پروماک و اثر مثبتی که این خوراک بر رشد ، سلامت و تبدیل به گوشت بر روی دام های نشخوار کننده دارد، میتواند هزینه خوراک نهایی را به مراتب کاهش دهد. از طرفی ضریب تبدیل به گوشت عدد بالاتری است، پس در پایان دوره نیز نتیجه مطلوب تری حاصل خواهد شد.

چكيده مقاله

اين پژوهش به منظور بررسي اثر منبع انرژي به همراه كود مرغي بر ارزش غذايي و بيوسنتز شكمبه، با استفاده از سه جيره حاوي انرژي و پروتئين يكسان بر روي گوسفند انجام گرفت. سه جيره غذايي بر پايه يونجه و كاه (هر يك به نسبت 26 درصد) با نسبت مساوي كود مرغي (24درصد) تنظيم شد و 24 درصد باقي مانده آن در جيره هاي اول، دوم و سوم به ترتيب با استفاده از بلغور ذرت، بلغور جو و ملاس چغندر تامين گرديد . آزمايش بر روي 15 راس گوسفند نر مغاني با ميانگين وزن زنده 62 كيلوگرم در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تميار (جيره غذايی) و 5 تكرار صورت گرفت. طول دوره آزمايش بر روي دام ها 28 روز بود كه 21 روز به عنوان دوره سازگاري و يك هفته براي جمعآوري نمونه اختصاص داده شد .

بررسی نتایج

نتايج نشان داد كه استفاده ازملاس سبب بهبود قابليت هضم ماده خشك (DM) ، پروتئين خام (CP) و ديواره سلولي منهاي خاكستر ( NDFom )گرديد ( 0/05 < p ) ولي قابليت هضم ماده آلي (DOM) ، قابليت هضم ماده آلي در ماده خشك (DOMD) و انرژي قابل متابوليسم (ME) تحت تاثير منبع انرژي جيره قرار نگرفت.

در گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي ملاس ، نسبت به ساير جيرههاي آزمايشي، توليد پروتئين ميكروبي (MP) و ابقاء نيتروژن به طور معنيداري بهبود يافت ( 0/05 < p ). مقدار pH شكمبه در گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي ملاس در مقايسه با جيره حاوي ذرت يا جو به طور معنيداري كاهش يافت ( 0/05 < p ) . غلظت آمونياك شكمبه در حيوانات تغذيه شده با جيره حاوي ملاس در مقايسه با جيره حاوي ذرت كاهش يافت ( 0/05 < p ). مصرف ملاس سبب افزايش غلظت كل اسيدهاي چرب فرار شكمبه و نيز بوتيرات شد (0/05 < p ). غلظت نيتروژن اورهاي خون تحت تاثير مصرف ملاس كاهش يافت ( 0/05 < p ) اما ساير متابوليت هاي اندازه گيري شده در خون تحت تاثير م نبع انرژي جيره غذايي قرار نگرفت.

نتیجه گیری نهایی

به طور كلي نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه استفاده از ملاس چغندر به عنوان مكمل انرژي ، همراه با مصرف كود مرغي عمل آوري شده در جيره غذايي سبب بهبود سنتز پروتئين ميكروبي در شكمبه، ابقاء نيتروژن و غلظت كل اسيدهاي چرب فرار .شد بنا بر اين با توجه به اين كه مصرف كود مرغي از نظر تامين منابع نيتروژن درجيره غذايي نشخواركنندگان داراي اهميت مي باشد، با استفاده از ملاس به همراه كود مرغي مي توان بازده نيتروژن را در توليد پروتئين ميكروبي بهبود بخشيد .

جهت دانلود کامل مقاله روی عکس زیر کلیک کنید
اثر خوراک دام پروماک بر شکمبه گوسفند - 1

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
جهت دریافت مشاوره شماره خود را وارد کنید