sheep-hero-532257

دستیابی به فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی

چکیده مقاله :

فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی برای اولین بار در ایران توسط شرکت پروماک تحقیق و بررسی شد. این پروژه پس از گذشت زمان نزدیک به 10 سال از مراحل مختف به مرحله عمل در آمد. خوراک دام پروماک محصول سالم و مقوی تامین کننده پروتئین می باشد.

در این پژوهش، اثر فراوری حرارتی بر سالم سازی و ارزش غذایی بستر جوجه گوشتی، به منظور امکان استفاده از آن در تغذیه نشخوار کنندگان، در دوکارگاه پایلوت (سبزوار و سمنان ) مورد بررسی قرار گرفت.

در کارگاه سبزوار فرایند حرارتی با استفاده از بخار آب جهت تأمین -70 80 درجه سلسیوس به مدت 30 دقیقه و درکارگاه سمنان، فرایند حرارتی با استفاده از روغن داغ جهت تأمین 70 درجه سلسیوس به مدت 40 دقیقه اعمال شد.هر دو روش، فراوری باعث کاهش معنی دارکل جمعیت باکتریها وحذف تمامی کولی فرمها و باکتریهای بیماریزا، به ویژه اشرشیاکلی و سالمونلا شد.

بررسی میدانی در کارگاه سبزوار

درکارگاه سبزوار میانگین ماده خشک کود عمل آوری شده 93 رد و صد ترکیبات شامل: خاکستر، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همیسلولز، کلسیم و فسفربه ترتیب /61 5،18/25/ 2 ،46/ 4 ،14 ،و 1/74 95 ./درصد درماده خشک بود.

این مساله حاکی از افزایش معنی دارماده خشک و دیواره سلولی اما کاهش معنی دار پروتئین خام طی فرایند حرارتی بود ( /05 ٠<P ) .

بررسی های انجام شده در کارگاه سمنان

در کارگاه سمنان، میانگین ماده خشک /3 در 82 ام صد ا خاکستر، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همیسلولز، کلسیم و فسفر در نمونههای فراوری شده به ترتیب /8/ 3 ،17/ 1 ،28/ 5 ،49 86،18 1 /و در 0/94 صد درماده خشک بود که افزایش معنی داری در ماده خشک، دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همیسلولز بعد از فرایند حرارتی مشاهده شد ( /05 ٠<P ) .

اجزای پروتئینی نمونه های برداشت شده از خروجی دیگ پخت در پروتئین از درصد 27 ،7/9 و6/6 11 ،7/ 45 ،9/ 1/ ترتیب به C و B3 ،B2 ،B1 ،A بخشهای برای سبزوار کارگاه خام بودند که طی فراوری مقادیر A و B1 کاهش اما بخشهای B2 ،B3 و C افزایش یافت ( /05 ٠<P ).

در کارگاه سمنان نیز اجزای پروتئینی نمونههای فراوری شده برای بخشهای A ،B1 ،B2 ،B3 و C به ترتیب ، 6 ،45 /6/ 1 ،28 7/2و 13 درصد از پروتئین خام بودند که مشابه با نمونه های سبزوار با کاهش معنی دار A و B1 و افزایش معنی دار بخشهای B2 ،B3 و C طی فرایند حرارتی همراه بود( /05 ٠<P ).

مقادیر گوارش پذیری خوراک دام پروماک

مقادیر گوارش پذیری آزمایشگاهی ماده خشک، ماده آلی، ماده آلی در ماده خشک در نمونه های فراوری شده است. کارگاه سبزوار به ترتیب /3 ،77/ 9و 77 62 درصد وانرژی قابل متابولیسم 9/31 مگاژول درکیلوگرم ماده خشک و در کارگاه سمنان به ترتیب /3/ 7 ،77/ 4و 78 در 64 صد و 9/53 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک برآورد شدند که اختلاف معنی داری با بستر خام نداشتند. بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گیری نمود که عمل آوری بستر جوجه گوشتی بر اساس فرایند حرارتی غیر مستقیم، سبب سالم سازی بستر و حفظ ارزش غذایی آن شده به نحوی که میتوان از محصول تولیدی به عنوان مکمل پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود.