اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری

اثر کود مرغی در جیره غذایی گوسفند پرواری

اگر شما هم به دنبال مزایا و معایب کود مرغی در جیره دام و یک مطلب علمی آزمایش شده، هستید، پیشنهاد می‌کنم مقاله زیر را به دقت بخوانید. ما در این مقاله به “اثر کاربرد سطوح مختلف كود مرغي عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری” خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

خوراک دام ارزان پروماک یکی از بهترین، مقوی‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین خوراک‌ها برای دام است. جهت مشاهده خواص و مزایای استفاده از برای دام کلیک کنید.

در این محتوا می خوانید:

چکیده مطلب

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﭘﺮواری ﺑﺮه‌ﻫﺎی ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است.ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻬﺎر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳی ﺷﻤﺎره 1،2،3و4 (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ،7،14و21درﺻﺪ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﺧﺸﻚ (ﺑﺮ روي 40 راس ﺑﺮه ﻧﺮ ﻧﮋاد ﻣﻐﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﺳﻦ ﺷﺮوع 15± 135 روز و وزن اوﻟﻴﻪ 2/3±60/31 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت 85 روز، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﺧﺘﻴﺎري ﺧﻮراك، ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮه ﻫﺎذﺑﺢ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ، ﻣﺰه و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮ ﻟﭙﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻜﺮر در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن زﻧﺪه ﺑﺮه ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و وزن روزاﻧﻪ ﺑﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي1 ﺗﺎ 4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 7/263،252،4/258 و 6/251 ﮔﺮم، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1515،1502،1622و 1647ﮔﺮم در روز، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 89/5،37/6،41/6 و 63/6 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮظ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻻﺷﻪ، اﻧﺪام ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺪامﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ: دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ، ﻗﻠﺐ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، رﻳﻪ ﻫﺎ، ﻃﺤﺎل، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻮارش در ﻫﻤﻪ دام ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮد. در ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﻤﺲ ﻛﺒﺪ ﺑﺮه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎري از آﺑﺴﻪ و ﻛﻴﺴﺖ و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﻼﻣﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن رﻧﮓ و اﻧﺪازه آنﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻧﻔﺮﻳﺖ، آﺑﺴﻪ و ﻛﻴﺴﺖ وﻏﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻼﻣﺴﻪﻧﮕﺎري (رﺗﻴﻜﻮﻟﻮم) ﻧﻴﺰ آﺛﺎري از وﺟﻮد ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و وﺿﻌﻴﺖ رودهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد. از ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻻﺷﻪ، وزن و درﺻﺪ آﻻﻳﺶﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺨﻢ، ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ، ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ و ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ وزن ﻻﺷﻪ، ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(05/0p>). ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺖ، ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ (ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ) ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. آزﻣﻮنﻫﺎي ﭼﺸﺎﻳﻲ و ﺣﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻮراك دام، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن، ﻃﻲ ﻧﻴﻢﻗﺮن اﺧﻴﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺰینه تغذیه در داﻣﭙﺮوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي داﻣﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي و ﻋﻤﻞآوري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻨﺒﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ در این زمینه تاکنون پژوهش های قابل ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞآوري و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﻮﻻت ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﺑﻮده و ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دام ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻣﺲ، روي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮي راﻳﺞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻮدي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ(ﭘﻮﺷﺎل ﭼﻮب و ﺧﺎك اره، ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻠﺘﻮك وﻏﻴﺮه)، ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪه، رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﺧﻮراك وﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻴﺰ ﭘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻓﺮاوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻛﺸﻮر،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺷﺪه و ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﻴﻮر ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 900 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش داده ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻮد ﺧﺸﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺎﺷﻲ از آنﺑﻴﺶ از 4/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻓﺮﻋﻲ، ﻣﻲﺗﻮان آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر و داﻣﭙﺮوري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻓﺮﻋﻲ ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن‌دار ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي زاي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻤﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻤﻠﻲ دام، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻞ آوري و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻻزم اﺳﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ دام ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.

ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ دام اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ روشﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ درﺧﻮراك ﭘﺎﻳﻪ (ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺎه وﻳﻮﻧﺠﻪ) ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺧﺘﻴﺎري ﺧﻮراك و ﮔﻮارش ﭘﺬﻳﺮي در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮهﻫﺎي ﭘﺮواري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ گیری ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻓﺮاوري ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه گوساله ﺑﺮهﻫﺎي ﺗ ﺎﺳﻄﺢ 21 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻﺷﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪﺑﺮهﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ راﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﺗﺎ 21 درﺻﺪ ﺟﻴﺮه، اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮهﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺪاﺷﺖ. همچنین ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻓﺮﻋﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ارگانﻫﺎ و آﻻﻳﺶﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﻮن چشایی گوشت ﻧﻴﺰ پس از پخت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ گوشت ﺑﺮهﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻴﺮه‌ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮهﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

پیشنهادات

1- در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻮازن،

ﺑﻪ وﻳژه ﻓﺮاﻫﻤﻲ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﻴﺮ در ﺷﻜﻤﺒﻪ، ﻣﻲﺗﻮان از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻓﺮاوري ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮهﻫﺎي پرواری ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 21 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ چند ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 20 درﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

2- ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌رﺳﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦ 14ﺗﺎ21 درﺻﺪ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاد اﻧﺮژي زا و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪه در ﺷﻜﻤﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

جهت دانلود پی دی اف کامل مقاله “اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری” روی عکس زیر کلیک کنید.

اثر کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری - 1

پیمایش به بالا
جهت دریافت مشاوره شماره خود را وارد کنید