3a08eaa47c930ff775724bfa54b92c15

اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی

در اینجا اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی را با هم بررسی می کنیم.

تبدیل کود مرغی به خوراک دام یکی از بهترین روش های استفاده از مواد مغذی است که جوجه گوشتی نمی تواند آن را هضم کند و از بدن جوجه بدون جذب خارج می شود.

مقدمه

میانگین وزن زنده میش ها ی غیر آبستن درتیمار های مختلف در بدو شروع آزمایش بین 33.96 تا 35.33 کیلوگرم بود و میانگین وزن نهایی آنها طی دوره آزمایش (84 روز) بین 39.3 تا 42.18 کیلوگرم بود که تفاوت بین تیمارها معنی دار نبود (332 0 = /Value-P).

وزن زنده افزوده شده دام ها در گروه های دریافت کننده جیره شاهد، وجیره های حاوی 6 و 12 ، 18 درصد کود مرغی به ترتیب 5/92 ، 6/93 ، 6/42 و 5/85 کیلو گرم بود که تفاوت بین آن ها ازنظر آماری معنی دار نبود (165 0 = /Value-P) میانگین کل افزایش وزن روزانه دام ها درگروه های مختلف آزمایشی در طول دوره آزمایش به ترتیب /44 ، 70/ 56 ، 82/ 45 و 81/ 59 69 گرم بود که تفاوت بین آن ها از نظر آماری معنی دار نبود (164 0 = /Value-P .)

ضریب تبدیل غذایی درگروه های دریافت کننده 6 و 12 درصد کود مرغی از نظر عددی نسبت به گروه شاهد وگروه دریافت کننده جیره حاوی 18 درصد کود مرغی پایین تر (9/76 و 9/97 در مقابل 11/24 و 11/75 ) بود اما این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار نبود (0/114 = P-Value.)

میانگین وزن اولیه میش ها ی آبستن درگروه های مختلف آزمایشی دردامنه /82 تا 35/ 13 39 کیلو گرم ووزن زنده آنها قبل اززایمان نیز بین /32/ 3تا 43 46 کیلوگرم بود که تفاوت بین گروه های آزمایشی معنی دارنبود.

وزن گیری میش ها

به طورکلی افزایش وزن زنده میش ها درکل دروه آزمایش بین 7/5 تا 6/99 کیلو گرم بود که پس اززایمان ، بخش اصلی وزن افزوده شده از دست رفت . این کاهش وزن بین 5/81 تا 6/26 کیلو گرم متغیر بود، اما از نظرآماری تفاوت بین آن ها معنی دار نبود . کلیه میش ها درگروه های مختلف زایش یک قلو داشته و بره های سالم به دنیا آوردند.

میانگین وزن تولد بره ها 2/43 تا 2/71 کیلوگرم و وزن 20 روزگی آن ها بین 4/48 تا 4/58 کیلو گرم بود .که ازاین نظر بین عملکرد میش ها در گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که درصورت استفاده صحیح ازکود مرغی سالم و فرآوری شده درتغذیه نشخوارکنندگان، می توان بخشی از نیاز های غذایی (به ویژه نیتروژن و مواد معدنی) آن ها را تامین نمود، هر چندکه در مورد گوسفند داشتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

استفاده از خوراک دام پروماک در دنیا

در حال حاضر در صنعت دنیا تبدیل بستر طیور گوشتی به خوراک دام یکی از روش های بسیار کار آمد است که دولت ها آن را در دستور کار قرار داده اند. در اروپا نیز کشور هلند در استفاده از کود مرغی فرآوری شده برای گوسفند و گوساله پرواری پیش قدم شده است.

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *