3a08eaa47c930ff775724bfa54b92c15

اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی

در اینجا اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره میش داشتی را با هم بررسی می کنیم.

تبدیل کود مرغی به خوراک دام یکی از بهترین روش های استفاده از مواد مغذی است که جوجه گوشتی نمی تواند آن را هضم کند و از بدن جوجه بدون جذب خارج می شود.

مقدمه

ميانگين وزن زنده ميش ها ي غير آبستن درتيمار هاي مختلف در بدو شروع آزمايش بين 33.96 تا 35.33 كيلوگرم بود و ميانگين وزن نهايي آنها طي دوره آزمايش (84 روز) بين 39.3 تا 42.18 كيلوگرم بود كه تفاوت بين تيمارها معني دار نبود (332 0 = /Value-P).

وزن زنده افزوده شده دام ها در گروه هاي دريافت كننده جيره شاهد، وجيره هاي حاوي 6 و 12 ، 18 درصد كود مرغي به ترتيب 5/92 ، 6/93 ، 6/42 و 5/85 كيلو گرم بود كه تفاوت بين آن ها ازنظر آماري معني دار نبود (165 0 = /Value-P) ميانگين كل افزايش وزن روزانه دام ها درگروه هاي مختلف آزمايشي در طول دوره آزمايش به ترتيب /44 ، 70/ 56 ، 82/ 45 و 81/ 59 69 گرم بود كه تفاوت بين آن ها از نظر آماري معني دار نبود (164 0 = /Value-P .)

ضريب تبديل غذايي درگروه هاي دريافت كننده 6 و 12 درصد كود مرغي از نظر عددي نسبت به گروه شاهد وگروه دريافت كننده جيره حاوي 18 درصد كود مرغي پايين تر (9/76 و 9/97 در مقابل 11/24 و 11/75 ) بود اما اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار نبود (0/114 = P-Value.)

ميانگين وزن اوليه ميش ها ي آبستن درگروه هاي مختلف آزمايشي دردامنه /82 تا 35/ 13 39 كيلو گرم ووزن زنده آنها قبل اززايمان نيز بين /32/ 3تا 43 46 كيلوگرم بود كه تفاوت بين گروه هاي آزمايشي معني دارنبود.

وزن گیری میش ها

به طوركلي افزايش وزن زنده ميش ها دركل دروه آزمايش بين 7/5 تا 6/99 كيلو گرم بود كه پس اززايمان ، بخش اصلي وزن افزوده شده از دست رفت . اين كاهش وزن بين 5/81 تا 6/26 كيلو گرم متغير بود، اما از نظرآماري تفاوت بين آن ها معني دار نبود . كليه ميش ها درگروه هاي مختلف زايش يك قلو داشته و بره هاي سالم به دنيا آوردند.

ميانگين وزن تولد بره ها 2/43 تا 2/71 كيلوگرم و وزن 20 روزگي آن ها بين 4/48 تا 4/58 كيلو گرم بود .كه ازاين نظر بين عملكرد ميش ها در گروه هاي آزمايشي تفاوت معني داري مشاهده نشد. به طوركلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه درصورت استفاده صحيح ازكود مرغي سالم و فرآوری شده درتغذيه نشخواركنندگان، مي توان بخشي از نياز هاي غذايي (به ويژه نيتروژن و مواد معدني) آن ها را تامين نمود، هر چندكه در مورد گوسفند داشتي نياز به بررسي هاي بيشتري دارد.

استفاده از خوراک دام پروماک در دنیا

در حال حاضر در صنعت دنیا تبدیل بستر طیور گوشتی به خوراک دام یکی از روش های بسیار کار آمد است که دولت ها آن را در دستور کار قرار داده اند. در اروپا نیز کشور هلند در استفاده از کود مرغی فرآوری شده برای گوسفند و گوساله پرواری پیش قدم شده است.

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *