sheep-hero-532257

دستیابی به فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی

فناوری تولید خوراک دام پروماک از بستر طیور گوشتی برای اولین بار در ایران توسط شرکت پروماک تحقیق و بررسی شد. این پروژه پس از گذشت زمان نزدیک به 10 سال از مراحل مختف به مرحله عمل در آمد. خوراک دام پروماک محصول سالم و مقوی تامین کننده پروتئین می باشد.

در اين پژوهش، اثر فراوري حرارتي بر سالم سازي و ارزش غذايي بستر جوجه گوشتي، به منظور امكان استفاده از آن در تغذيه نشخوار كنندگان، در دوكارگاه پايلوت (سبزوار و سمنان ) مورد بررسي قرار گرفت.

در كارگاه سبزوار فرايند حرارتي با استفاده از بخار آب جهت تأمين -70 80 درجه سلسيوس به مدت 30 دقيقه و دركارگاه سمنان، فرايند حرارتي با استفاده از روغن داغ جهت تأمين 70 درجه سلسيوس به مدت 40 دقيقه اعمال شد.هر دو روش، فراوري باعث كاهش معني داركل جمعيت باكتريها وحذف تمامي كولي فرمها و باكتريهاي بيماريزا، به ويژه اشرشياكلي و سالمونلا شد.

بررسی میدانی در کارگاه سبزوار

دركارگاه سبزوار ميانگين ماده خشك كود عمل آوري شده 93 رد و صد تركيبات شامل: خاكستر، پروتئين خام، ديواره سلولي، ديواره سلولي منهاي هميسلولز، كلسيم و فسفربه ترتيب /61 5،18/25/ 2 ،46/ 4 ،14 ،و 1/74 95 ./درصد درماده خشك بود.

این مساله حاكي از افزايش معني دارماده خشك و ديواره سلولي اما كاهش معني دار پروتئين خام طي فرايند حرارتي بود ( /05 ٠<P ) .

بررسی های انجام شده در کارگاه سمنان

در كارگاه سمنان، ميانگين ماده خشك /3 در 82 ام صد ا خاكستر، پروتئين خام، ديواره سلولي، ديواره سلولي منهاي هميسلولز، كلسيم و فسفر در نمونههاي فراوري شده به ترتيب /8/ 3 ،17/ 1 ،28/ 5 ،49 86،18 1 /و در 0/94 صد درماده خشك بود كه افزايش معني داري در ماده خشك، ديواره سلولي و ديواره سلولي منهاي هميسلولز بعد از فرايند حرارتي مشاهده شد ( /05 ٠<P ) .

اجزاي پروتئيني نمونه هاي برداشت شده از خروجي ديگ پخت در پروتئين از درصد 27 ،7/9 و6/6 11 ،7/ 45 ،9/ 1/ ترتيب به C و B3 ،B2 ،B1 ،A بخشهاي براي سبزوار كارگاه خام بودند كه طي فراوري مقادير A و B1 كاهش اما بخشهاي B2 ،B3 و C افزايش يافت ( /05 ٠<P ).

در كارگاه سمنان نيز اجزاي پروتئيني نمونههاي فراوري شده براي بخشهاي A ،B1 ،B2 ،B3 و C به ترتيب ، 6 ،45 /6/ 1 ،28 7/2و 13 درصد از پروتئين خام بودند كه مشابه با نمونه هاي سبزوار با كاهش معني دار A و B1 و افزايش معني دار بخشهاي B2 ،B3 و C طي فرايند حرارتي همراه بود( /05 ٠<P ).

مقادیر گوارش پذیری خوراک دام پروماک

مقادير گوارش پذيري آزمايشگاهي ماده خشك، ماده آلي، ماده آلي در ماده خشك در نمونه هاي فراوري شده است. كارگاه سبزوار به ترتيب /3 ،77/ 9و 77 62 درصد وانرژي قابل متابوليسم 9/31 مگاژول دركيلوگرم ماده خشك و در كارگاه سمنان به ترتيب /3/ 7 ،77/ 4و 78 در 64 صد و 9/53 مگاژول در كيلوگرم ماده خشك برآورد شدند كه اختلاف معني داري با بستر خام نداشتند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش ميتوان نتيجه گيري نمود كه عمل آوري بستر جوجه گوشتي بر اساس فرايند حرارتي غير مستقيم، سبب سالم سازي بستر و حفظ ارزش غذايي آن شده به نحوي كه ميتوان از محصول توليدي به عنوان مكمل پروتئيني در تغذيه نشخواركنندگان استفاده نمود.

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *