اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذايي

اين پژوهش به منظور بررسي اثر کود مرغی فرآوری شده در جیره برقابليت هضم و مصرف اختياري خوراك ، بر روي 16 راس گوسفند نرافشاري با ميانگين وزن زنده 2/3 ± 62 كيلوگرم در قالب طرح كاملا تصادفي انجام گرفت.

وزارت جهادكشاورزي

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

چكيده مقاله

كود مرغي با روش حرارت غير مستقيم (بخار آب) عمل آوري شد . در چهار جيره آزمايشي به نسبت هاي صفر، ، 8 و 16 24 درصد ماده خشك جيره مورد آزمايش قرار گرفت. جيره شاهد شامل كاه گندم و يونجه (به نسبت به 35 ( 65 بود. آزمايش 28 روز به طول انجاميد . كه 21 روز به عنوان دوره سازگاري و يك هفته براي جمع آوري مدفوع و نمونه برداري اختصاص داده شد .
نتايج نشان داد كه ميزان خاكسترخام ، پروتئين خام ، ديواره سلولي عاري از خاكستر (NDFom و ) ، ديواره سلولي منهاي همي سلولز عاري از خاكستر (ADFom .(در كود مرغي عمل آوري شده به ترتيب /4 18/ 8 ،23/ 3 ،46/ 7و 14 درصد در ماده خشك تعيين شد و انرژي قابل متابوليسم آن نيز 9/3 مگاژول در كيلو گرم ماده خشك برآورد گرديد.

کود مرغی فرآوری شده در جیره در پروماک

مقدار /9 54 درصد از كل پروتئين كود مرغي مورد آزمايش ازپروتئين حقيقي و /1 45 درصد آن نيتروژن غير پروتئيني بود. ميزان مصرف ماده خشك براي جيره هاي 4 تا 1 به ترتيب ، 1200 ،1506 ،1735 و 1601 گرم در روز و نيز /8 58 ،/8 72/ 5 ،87/ 4و 74 گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن متابوليكي بود. كه بيشترين آن مربوط به جيره 16 درصد كود مرغي و كمترين آن مربوط به جيره شاهد بود .( 0/05 < p .(ميزان مصرف ماده آلي نيز براي جيره هاي 4تا 1 به ترتيب ، 1120 ، 1380 ، 1531 و 1440 گرم در روز و برحسب گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن متابولي كي به ترتيب /8 48/ 1 ، 67 ،/0/ 3و 70 67 گرم بود كه روندي مانند ماده خشك را نشان داد.

( 0/05 < p .(با افزايش نسبت كود مرغي در جيره تا سطح 16 درصد ، مصرف ماده خشك ، ماده آلي ، پروتئين خام ، NDFom و ADFom افزايش يافت .( 0/05 < p .( قابليت هضم ماده خشك بين /4 تا 53 60 درصد ، ماده آلي بين /2/ 8تا 55 61 درصد و NDFom بين /2/ 6تا 49 57 درصد و پروتئين خام بين /8/ 8تا 59 68 درصد در جيره هاي آزمايشي متغير بود . كه در همه موارد جيره حاوي 16 درصد كود مرغي ، بالاترين ميزان را دارا بود ( 0/05 < p .( اما گوارش پذيري ADFom ، ماده آلي قابل هضم در ماده خشك و ميزان انرژي قابل متابوليسم تحت تاثير جيرههاي آزمايشي قرار نگرفت .

انرژي قابل متابوليسم درجيره ها نيز بين تا 8/1 8/57 مگاژول در كيلو گرم ماده خشك برآورد گرديد. كه تفاوت معني داري را نشان نداد. با افزايش نسبت كود مرغي در جيره، ميزان نيتروژن مصرفي و نيتروژن ابقا شده نيز افزايش يافت. اما بين سطوح ، 8 و 16 24 درصد كود مرغي در جيره، تفاوت معني داري از نظر مقدار نيتروژن ابقا شده مشاهده نشد . به طور كلي استفاده از کود مرغی فرآوری شده در جیره بر پايه مواد خشبي تا حد 16 درصد كل جيره غذايي، گوارش پذيري و مصرف اختياري خوراك و ابقاي نيتروژن در گوسفند را به طور معنيدار ي بهبود بخشيد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا