12091-1600x800

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذایی بر قابلیت هضم و مصرف اختیاری خوراک در گوسفند

وزارت جهادکشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور بررسی اثرکود مرغی فرآوری شده در جیره برقابلیت هضم و مصرف اختیاری خوراک ، بر روی 16 راس گوسفند نرافشاری با میانگین وزن زنده 2/3 ± 62 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت.

کود مرغی با روش حرارت غیر مستقیم (بخار آب) عمل آوری شد . در چهار جیره آزمایشی به نسبت های صفر، ، 8 و 16 24 درصد ماده خشک جیره مورد آزمایش قرار گرفت. جیره شاهد شامل کاه گندم و یونجه (به نسبت به 35 ( 65 بود. آزمایش 28 روز به طول انجامید . که 21 روز به عنوان دوره سازگاری و یک هفته برای جمع آوری مدفوع و نمونه برداری اختصاص داده شد .
نتایج نشان داد که میزان خاکسترخام ، پروتئین خام ، دیواره سلولی عاری از خاکستر (NDFom و ) ، دیواره سلولی منهای همی سلولز عاری از خاکستر (ADFom .(در کود مرغی عمل آوری شده به ترتیب /4 18/ 8 ،23/ 3 ،46/ 7و 14 درصد در ماده خشک تعیین شد و انرژی قابل متابولیسم آن نیز 9/3 مگاژول در کیلو گرم ماده خشک برآورد گردید.

کود مرغی فرآوری شده در جیره

مقدار /9 54 درصد از کل پروتئین کود مرغی مورد آزمایش ازپروتئین حقیقی و /1 45 درصد آن نیتروژن غیر پروتئینی بود. میزان مصرف ماده خشک برای جیره های 4 تا 1 به ترتیب ، 1200 ،1506 ،1735 و 1601 گرم در روز و نیز /8 58 ،/8 72/ 5 ،87/ 4و 74 گرم به ازای هر کیلو گرم وزن متابولیکی بود. که بیشترین آن مربوط به جیره 16 درصد کود مرغی و کمترین آن مربوط به جیره شاهد بود .( 0/05 < p .(میزان مصرف ماده آلی نیز برای جیره های 4تا 1 به ترتیب ، 1120 ، 1380 ، 1531 و 1440 گرم در روز و برحسب گرم به ازای هر کیلو گرم وزن متابولی کی به ترتیب /8 48/ 1 ، 67 ،/0/ 3و 70 67 گرم بود که روندی مانند ماده خشک را نشان داد.

( 0/05 < p .(با افزایش نسبت کود مرغی در جیره تا سطح 16 درصد ، مصرف ماده خشک ، ماده آلی ، پروتئین خام ، NDFom و ADFom افزایش یافت .( 0/05 < p .( قابلیت هضم ماده خشک بین /4 تا 53 60 درصد ، ماده آلی بین /2/ 8تا 55 61 درصد و NDFom بین /2/ 6تا 49 57 درصد و پروتئین خام بین /8/ 8تا 59 68 درصد در جیره های آزمایشی متغیر بود . که در همه موارد جیره حاوی 16 درصد کود مرغی ، بالاترین میزان را دارا بود ( 0/05 < p .( اما گوارش پذیری ADFom ، ماده آلی قابل هضم در ماده خشک و میزان انرژی قابل متابولیسم تحت تاثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت .

انرژی قابل متابولیسم درجیره ها نیز بین تا 8/1 8/57 مگاژول در کیلو گرم ماده خشک برآورد گردید. که تفاوت معنی داری را نشان نداد. با افزایش نسبت کود مرغی در جیره، میزان نیتروژن مصرفی و نیتروژن ابقا شده نیز افزایش یافت. اما بین سطوح ، 8 و 16 24 درصد کود مرغی در جیره، تفاوت معنی داری از نظر مقدار نیتروژن ابقا شده مشاهده نشد . به طور کلی استفاده از کود مرغی فرآوری شده در جیره بر پایه مواد خشبی تا حد 16 درصد کل جیره غذایی، گوارش پذیری و مصرف اختیاری خوراک و ابقای نیتروژن در گوسفند را به طور معنیدار ی بهبود بخشید .

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *